گربه، خط و مرز جغرافیایی ماست. شیر و خورشید و شمشمیر حق، خون بهای عزتی است که حراست کرده ایم. سید محمود، نشان سیکها را که آن هندی زاده به ما قالب نمود، به رسمیت نمی شناسد. پس آن خطوط به هم ریخته، نشان بی لیاقتی ماست.


© mahdisalamfarm2021.com